1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az iLUK – František Lukács (Lukács Ferenc) magánvállalkozó (székhely: 930 03 Kostolné Kračany, Házszám: 41.; cégjegyzékszám (ICO): 37163311; adószám (DIC): 1029573138) által a www.lukacsferenc.com és a www.lpgninfo.com internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: iLUK – František Lukács (Lukács Ferenc)
Székhely: 930 03 Kostolné Kračany, Házszám: 41.
Telefonszám: +421 948 093359
E-mail-cím: info@lukacsferenc.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A felhasználó, szolgáltatások igénybevétele esetén, vagy hírlevélre való feliratkozáskor a következő személyes adatait köteles megadni:

Név
Telefonszám (nem kötelező)
E-mail-cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított tájékoztatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak és az érdeklődőkkel való kapcsolattartás.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja jogos érdek (kapcsolattartás, direkt marketing) és ezen túl pedig jogalap még az érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció, feliratkozás és a Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására és a tájékoztatásra irányuló érdeklődés megszüntetéséig tart.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

epix media s.ro.
Korzo Bélu Bartóka 345/12,
929 01 Dunajská Streda

ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5,
83101 Bratislava 37

Marketingszoftverként:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím:
František Lukács, 93003 Dunajská Streda, POB 186, Slovákia
E-mail: info@lukacsferenc.com

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre tájékoztatókat, hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.